FANDOM


Voorstel tot huishoudelijk reglement

‘NewB’
Europese coöperatieve vennootschap
te 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Kruidtuinstraat 75
Ondernemingsnummer: 0836.324.003
Huishoudelijk reglement


1 Participatie van de aandeelhouders
Edit


1.1 Principes
Edit


Het project NewB wil de oprichting bevorderen van een nieuwe coöperatieve bank in België, een bank van hier, voor ons, van ons, gebaseerd op de 12 waarden vermeld in artikel 3 van haar statuten. Een van die waarden is participatie: de bank zoekt originele oplossingen om de reële participatie van de aandeelhouders vorm te geven.
Het democratisch bestuur van coöperaties berust meestal op een structuur waarbij de algemene vergadering van de leden de bestuurders kiest om hen te vertegenwoordigen en de bestuurders de algemene directie rekruteren aan wie zij de verantwoordelijkheid voor het beheer overdragen. De zaakvoerders werven werknemers aan, die op hun beurt diensten verlenen aan de leden. Die democratische regels worden toegepast met respect voor de democratie, gelijkheid rechtvaardigheid en solidariteit, om de belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen1.
De basis van de coöperatieve structuur is dus de algemene vergadering, die een essentiële rol speelt; het is dan ook nodig om haar zo goed mogelijk die rol te laten vervullen. Een moeilijkheid in dit verband kan de omvang van de algemene vergadering zijn, zodra die het praktisch onmogelijk maakt om mondelinge debatten in de algemene vergadering te organiseren, doordat deze vergadering duizenden of tienduizenden mensen verenigt.
Het is dus van cruciaal belang om originele oplossingen te voorzien om een reële participatie van de aandeelhouders mogelijk te maken, zoals de statuten bepleiten, en zodat een participatief burgerschap tot stand komt dat de ‘collectieve intelligentie’ binnen de coöperatie kan valoriseren.
Die participatie kan verschillende vormen aannemen, zoals beschreven in de punten 1.2 tot 1.6 hieronder.


1.2 Beslissingsbevoegdheid
Edit


De participatie van de coöperanten krijgt in de eerste plaats gestalte in de algemene vergadering, waarvan zij allemaal lid zijn en waarin iedereen over één stem beschikt.
In een algemene vergadering kan elke aandeelhouder zich rechtstreeks uiten door te stemmen. Het stemmen heeft betrekking op de essentiële beslissingen van de coöperatie, zoals bijvoorbeeld:

  • de jaarrekening goedkeuren (of niet),
  • beslissen over de bestemming van het resultaat,
  • de bestuurders van de vennootschap benoemen en ontslaan,
  • de bestuurders van de vennootschap (al dan niet) kwijting geven,
  • de statuten wijzigen,
  • beslissing over de ontbinding van de vennootschap.


1.3 Toezichthoudende bevoegdheid
Edit


De algemene vergadering heeft onderzoeksbevoegdheid, ook al oefent zij die niet rechtstreeks uit. Die bevoegdheid laat haar toe de bestuurders alle vragen te stellen die nuttig zijn om de geldigheid na te gaan van de financiële verrichtingen en van de maatschappelijke keuzes die haar worden voorgelegd.
Daartoe benoemt en ontslaat de algemene vergadering:

  • een commissaris-revisor aan wie zij onderzoeksbevoegdheid toevertrouwt waarmee die de bestuurders alle vragen kan stellen die nuttig zijn om de geldigheid van de boekingen die hem worden voorgelegd na te gaan,
  • een ethische commissie aan wie zij onderzoeksbevoegdheid toevertrouwt waarmee die de bestuurders alle vragen kan stellen die nuttig zijn om de gegrondheid van de maatschappelijke keuzes die haar worden voorgelegd na te gaan.

De commissaris-revisor en de ethische commissie brengen rechtstreeks verslag uit aan de algemene vergadering, die op basis hiervan zal beslissen om al dan niet kwijting te verlenen aan bestuurders van de vennootschap.


1.4 Bevoegdheid om vragen te stellen
Edit


Elke aandeelhouder kan op elk moment de bestuurders van de vennootschap vragen stellen over alles wat te maken heeft met hun beheersverantwoordelijkheden. Zij moeten binnen een termijn van maximaal veertien dagen, en binnen de grenzen van de wettelijke en contractuele beperkingen, een zo volledig en nauwkeurig mogelijk antwoord geven.
De vragen en antwoorden zullen, van zodra technisch mogelijk, te zien zijn op een forum van de website van de coöperatie, dat toegankelijk is voor alle aandeelhouders.


1.5 Bevoegdheid om suggesties te doen
Edit


Elke aandeelhouder zal regelmatig door de coöperatie worden geraadpleegd over thema’s in verband met de coöperatie.
Bijvoorbeeld kunnen aandeelhouders één keer per jaar worden verzocht om individueel hun voorkeuren voor het kredietbeleid van de toekomstige bank aan te geven, zodat de bestuurders een beleidsvoorstel kunnen voorbereiden dat daarna ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
In overeenstemming met de statuten moet trouwens een uitzonderlijke algemene vergadering worden bijeengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die tien procent (10%) van het totale aantal stemmen vertegenwoordigen, in de maand van hun verzoek.


1.6 Bevoegdheid om te discussiëren
Edit


Ook al heeft de Raad van Bestuur statutair gezien de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen en deze uit te voeren, toch achten we het onontbeerlijk dat hij in de voorbereidende fase van zijn beslissingen de ervaring, de competenties en het engagement van de aandeelhouders mobiliseert.
Het is bovendien van essentieel belang dat de aandeelhouders, op eigen initiatief, discussies kunnen starten over alle punten met betrekking tot de coöperatieve vennootschap.
Daartoe bevordert de coöperatie de mogelijkheid dat de aandeelhouders, op initiatief van de Raad van Bestuur of van de aandeelhouders zelf, op twee manieren kunnen discussiëren:
• door het organiseren van een forum (op het sociaal platform) op de website van de coöperatie dat toegankelijk is voor alle aandeelhouders ervan,
• door het organiseren van vergaderingen in de lokale groepen van de coöperatie.
Zowel de Raad van Bestuur als de zaakvoerders van de vennootschap houden binnen hun respectieve bevoegdheden zowel bij de besluitvorming als bij de uitvoering van de beslissingen rekening met alle ideeën en meningen die tijdens die discussies worden geuit.


2 Organisatie van de algemene vergadering
Edit


Het beleggen van algemene vergaderingen wordt geregeld door de wet, de statuten en dit reglement.
Over alle vragen die niet zijn voorzien door deze teksten, neemt de voorzitter van de vergadering een beslissing.
Voor de bespreking van elk onderwerp wordt een tijdschema opgesteld, die nauwgezet moet worden gevolgd.
De aandeelhouders die een zich willen uitspreken over een onderwerp worden verzocht dat voorafgaand aan de algemene vergadering te laten weten aan de voorzitter en/of in overeenstemming met wat is voorzien in het bovenstaande punt 1.6. De voorzitter kan, indien hij het nuttig acht om de vergadering te informeren, op neutrale wijze en beknopt de meegedeelde standpunten over een specifiek onderwerp toelichten. Hij kan eventueel ook één of meer personen van de vergadering aanduiden om die uiteenzetting te geven.
Enkel de moties die op de agenda staan, mogen ter stemming aan de algemene vergadering worden voorgelegd.
Maar de aandeelhouders hebben wel de mogelijkheid om wijzigingen voor te stellen aan de moties die op de agenda staan, op voorwaarde dat die wijzigingen ten minste zeven (7) dagen voor de opening van de debatten schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de coöperatie. Hij beslist in laatste instantie of het geformuleerde voorstel inderdaad betrekking heeft op wijzigingen aan de moties die op de agenda staan en of het voorstel hem binnen de hierboven vermelde termijn is voorgelegd.
Als de voorzitter van oordeel is dat niet is voldaan aan de hierboven vermelde dubbele voorwaarde, wordt het voorstel als onontvankelijk beschouwd en brengt hij de vergadering hiervan op de hoogte.
De voorstellen tot wijziging die als ontvankelijk worden beschouwd, worden ter stemming voorgelegd aan de algemene vergadering in de volgorde waarin zij zijn voorgesteld, en vóór de stemming over het oorspronkelijk voorstel. Wanneer geen enkel voorstel de in de statuten voorziene meerderheid behaalt, wordt de motie als verworpen beschouwd. Wanneer slechts één voorstel de in de statuten voorziene meerderheid behaalt, wordt de motie als aanvaard beschouwd. Wanneer meer dan één voorstel de door de statuten voorziene meerderheid behaalt, wordt een tweede ronde georganiseerd om te beslissen tussen de voorstellen die de meeste stemmen hebben behaald bij de eerste ronde.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.